TU ESTI FORTA NOASTRA ! REUSITA PRESUPUNE IMPLICAREA TA !

Sindicatul U.S.A.M.V. al cadrelor didactice, cadrelor didactice auxiliare şi personalului nedidactic din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca are la baza organizării şi desfăşurării activităţii sale, următoarele obiective principale:

1.1.1 Obiective sociale şi administrative

a) asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale membrilor săi la : muncă, demnitate, protecţie socială, securitatea muncii, odihnă şi asigurării sociale, ajutor garantat în caz de şomaj, pensie şi a altor drepturi garantate de legislaţia în vigoare;
b) asigurarea pentru fiecare membru de sindicat a unui loc de muncă corespunzător pregătirii şi competenţei profesionale;
c) respectarea prevederilor legale privind durata concediilor de odihnă şi a sărbătorilor legale;
d) asigurarea promovării liberei iniţiative, a concurenţei şi a libertăţii de exprimare a membrilor săi;
e) asigurarea şi respectarea întocmai a prevederilor legale referitoare la ocrotirea muncii şi a drepturilor ce derivă din acestea;
f) aplicarea integrală a prevederilor Legii educației naționale, a Statutului cadrelor didactice şi a Cartei Universitare;
g) aplicarea plăţii concediului de odihnă şi a concediului suplimentar, a orelor de muncă efectuate peste progamul de lucru sau în zilele de repaus săptămânal, cât şi în timpul sărbătorilor legale, stipulate în legislaţia în vigoare;
h) negocierea contractului colectiv de muncă şi a contractelor individuale de muncă cu conducerea Universităţii, în care să fie stipulate explicit toate drepturile şi îndatoririle cadrelor didactice, cadrelor didactice auxiliare şi personalului nedidactic;
i) militarea pentru acordarea echipamentului de lucru şi de protecţie, a antidoturilor, a materialelor igienico-sanitare, precum şi a sporurilor de salariu şi concediu suplimentar de odihnă pentru personalul care îşi desfăţoară activitatea în condiţii de lucru nocive;
j) asigurarea protecţiei liderului de sindicat şi a activiştilor sindicali, atât pe durata mandatului cât şi după expirarea acestuia;
k) asigurarea unui raport echitabil între nivelul salariilor cadrelor didactice de predare, a cadrelor didactice auxiliare şi a personalului nedidactic;
l) prezenţa şi reprezentarea la toate nivelurile şi în toate forurile de conducere a reprezentanților organizaţiei sindicale, conform prevederilor legale în vigoare;
m) folosirea petiţiei, a mitingului, a demonstraţiei şi a grevei ca mijloace de protest în lupta pentru apărarea intereselor membrilor săi şi pentru respectarea demnităţii şi drepturilor fundamentale ale angajaţilor;
n) chemarea în faţa instanţelor judecătoreşti a persoanelor fizice sau juridice care se fac vinovate de încălcarea legislaţiei referitoare la dreptul muncii, dreptul sindical sau care încalcă contractul colectiv de muncă la nivel de universitate sau contractul individual de muncă, în situaţia în care aceste conflicte nu se rezolvă prin negociere;
o) respectarea şi aplicarea prevederilor legale privind retribuirea muncii în conformitate cu nivelul mediu de salarizare european în învaţământul superior precum şi asigurarea unor condiţii de viaţă decente;
p) va milita ca toate drepturile generale prevăzute pentru alte categorii sociale să fie valabile şi pentru cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare şi personalul nedidactic;
q) analiza posibilităţilor amenajării prin mijloace proprii sau în colaborare cu administraţia universităţii şi/sau alte sindicate a unei baze de odihnă proprii;
r) asigurarea cu materiale didactice şi dotarea laboratoarelor şi a sălilor de curs la nivel corespunzător în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ şi cercetare.

1.1.2 Obiectivele profesionale şi economice

a) sprijinirea materială a membrilor săi în exercitarea profesiunii şi constituirea de fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi în situaţii speciale;
b) încadrarea cu personal didactic, auxiliar, nedidactic şi de cercetare corespunzător ca număr şi pregătire;
c) asigurarea condiţiilor pentru perfecţionarea profesională sau calificare superioară a membrilor săi urmărind ca după perfecţionare să fie promovaţi în funcţii conform prevederilor legale în raport cu pregătirea;
d) va milita pentru distribuirea echitabilă a veniturilor universităţii;
e) consultarea liderilor de sindicat de către conducerea universităţii în toate situaţiile în care este discutată situaţia profesională, economică şi socială a cadrelor didactice, didactice auxiliare şi a personalului nedidactic precum şi în orice situaţie de negociere cu terţi;
f) va urmări asigurarea resursei umane calificate, predarea materiilor și asigurarea normei didactice în domeniul absolvit;
g) va urmări să se asigure condiţiile necesare multiplicării periodice a unor materiale didactice fundamentale pregătirii profesionale;
h) va urmări şi asigura criteriul de apreciere uniform a unui cadru didactic, care va fi calitatea activităţii didactice şi ştiinţifice prestate;
i) va urmări asigurarea unor cursuri de perfecţionare continuă, a unor burse pentru studii în străinătate în scopul perfecţionării cadrelor didactice;
j) va colabora cu organele administrative şi cu organizaţiile studenţeşti în scopul desfăşurării unor manifestaţii de prestigiu la nivel naţional şi internaţional;
k) validarea tuturor investiţiilor pentru ca aceasta să asigure drepturi egale, condiţii de muncă şi viaţă decentă pentru toţi membrii de sindicat;
l) menţinerea salariului la un nivel corespunzător curbei inflaţiei pentru un trai decent a tuturor membrilor de sindicat şi implementarea sistemului de retribuire diferenţiat în funcţie de performanţă;
m) implicarea, iniţierea şi susţinerea activităţilor culturale şi sportive de orice natură, favorabile angajaţilor şi studenţilor USAMV Cluj-Napoca.

COPYRIGHT @ 2013 SINDICATUL USAMV CLUJ-NAPOCA